Skip to Content

ברוך/כה הבא/ה לאתר האינטרנט והמכירות של “טניסזון” ספורט זון בע”מ – אתר זה מבטיח לך אחריות מלאה גם על המוצר וגם על הקניה. (להלן: “האתר”). באתר מופעלת זירת מכירות המציעה לך מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים (להלן: “הספקים”) הן בשיטת המכירות הקבוצתיות והן במכירות מיוחדות,
כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים (להלן: “זירת המכירות”).

1. . כללי:

1. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה בזירת המכירות מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה

הזמנה באמצעות האינטרנט tenniszone.co.il: ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). לאחר בדיקת ההזמנה על ידי נציג מכירות תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את קיום ההזמנה. במקרים בהם יעלה הצורך, יצור נציג המכירות קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה!

2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

3. משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים או שירות/ים המוצעים למכירה בזירת המכירות, לרבות הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה.

4. רשאי להשתתף במכירות הפומביות ו/או הקבוצתיות כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.

5. לביצוע פעולה בזירת המכירות רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.

6. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

7. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

8. למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה בזירת המכירות, מוצעים על ידי הספקים השונים ולא על ידי חברת ספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון”. בכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים, אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי ואין לראות בספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם. יחד עם זאת ספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון מקפידה לעבוד עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה על התנהלותם הצרכנית. כמו כן החברה נוקטת בכל האמצעים לאספקת המוצרים. במקרה של כשלון תמורה מוחלט (לרבות פשיטת רגל ופירוק), שבעטיים המוצרים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 90 ימים”.

2. הזמנת מוצרים ו/או שירותים

1. כדי לרכוש מוצר או שירות בכל אחת משיטות המכירה באתר יש לציין תחילה שם משתמש או מספר ת”ז וסיסמא אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא”ל אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.

2. העסקאות באתר מאובטחות בטכנוליגית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.

3. המוצרים המוצעים במסגרת פעילות האתר הנם מאת מיטב היצרנים בארץ ובעולם. המוצרים מוצעים למכירה בזירת המכירות בדרך של מכירות קבוצתיות ו/או בדרך של מכירות פומביות ו/או בדרך של מכירות “תן מחיר”. יובהר ויודגש כי, למעט אם ייקבע אחרת, ובכפוף להוראות כל דין, המוצרים המוצעים באתר מוצעים על ידי הספקים בלבד ובאחריותם המלאה. האמור הנו בכפוף לסעיף 1.8.

4. הספקים והאתר יעמדו בכל הוראת הדין אשר עניינן באחזקת מלאי סביר של הטובין המוצעים למכירה.

5. מכירה באתר

א. ליד כל מוצר מופיע תמונה, תיאור קצר ותמציתי של המוצר, הנמסר באחריותו הבלעדית של הספק ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי הספק.

ב. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי הספק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

ג. בכדי לרכוש מוצר במכירה באתר, תתבקש להירשם כנדרש באתר, כאשר בעת רישומך, תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף במכירה. למען הסר ספק, הרשמה לקנייה הינה קנייה מיידית של המוצר- כל הצעה זוכה מטופלת באופן מיידי.

ד. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ”י חוק. חברת ספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון” ו/או הספק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. חברת ספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון” ו/או הספק יהיו רשאים לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ואף להפרע כדין בגין כל הנזקים שנגרמו להם.

ה. במהלך תקופת המכירה, ייתכן ותפורסם באתר רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: שם פרטי של מציע ההצעה והאות הראשונה של שם משפחתו, מועד הגשת ההצעה ומספר ההצעה.

ו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם במכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לחב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית עד למועד זה.

ז. אם הגשת במסגרת מכירה,הצעה שנתקבלה ואושרה על ידי החברה, תוכל לבטל את זכייתך בהתאם לסעיף 10 לתקנון זה. מבלי לפגוע באמור בסעיף 10, ביטול זכייה ייעשה אך ורק בהודעה בכתב תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמכי הגילוי, לפי המאוחר בניהם. במקרה של ביטול זכייה כאמור, או בשל החלטה להגדיל את מספר המוצרים המוצעים למכירה, חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ תהיה רשאית להציעם למשתתפים הנוספים, לפי ראות עיניה.

ח. במקרה של ביטול זכייה כאמור, אם סופק המוצר לזוכה, חלה על הזוכה חובת החזרת המוצר למחסני הספק או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני הספק. למעט במקרה של ביטול זכייה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך המכיל פרטים מהותיים בדבר העסקה והמוצר, אשר יימסר לזוכה לא יאוחר ממועד אספקת הנכס, בנוסף רשאים חברת ספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון” ו/או הספק לחייב את הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם.

ט. היה והצעתך זכתה במכירה, יחויב כרטיס האשראי שלך ע”י הספק בסכום הצעתך לרבות דמי המשלוח.

3. תהליך ההזמנה

1. לאחר שהצעתך זכתה במכירה, תקבל אישור על כך באימייל. אישור זה אינו מחייב את הספק לספק את המוצרים שהצעותיך זכו בהם, והוא רק מעיד שפרטי ההצעות הזוכות נקלטו במערכת.

2. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים שזכית.

4. הזמנה משובשת

1. כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצרים שזכית בהם, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי חברת ספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון”. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו.

2. אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו חברת ספורט זון בע”מ  ו/או אתר “טניסזון”ו/או הספק רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

3. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.

5. אמצעי התשלום

1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

2. לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל על ידי הספק, אשר ישלח אליך את המוצר/ים שהוזמנו על ידך. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (3) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ ו/או הספק ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, ספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון” ו/או הספק יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי.

6. פרטיות

1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, ייתכן ויישמרו במאגר המידע של חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ. חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ  לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

2. חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים בזירת המכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב בעת שאישרת וחתמת באתר כי קראת את תקנון זה והסכמת לאמור בו.

7. עוגיות (cookies)

1. עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת מפעילת האתר באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

8. אספקת המוצרים

1. אספקת המוצרים ע”י הספקים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

2. זמני האספקה להם הספקים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות או עד 14 ימי עסקים (להלן: “מועדי האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה. מובהר בזאת כי חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ עושה כל מאמץ מול הספקים להבטיח את האספקה בזמן, אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

3. במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (האפשרות קיימת למספר ספקים באתר). במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח. תשומת לבך כי לאחר הגשת ההצעה לא תוכל לשנות את בחירתך. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר ממחסני הספק יתאם עם הספק, באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר.

4. לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך תהליך רישום הצעתך בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

5. המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל. כל המוצרים המופיעים באתר יסופקו בכפוף למועדי האספקה המצוינים בדף המכירה. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

6. אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות. משלוח ליישובים חריגים/מרוחקים/מעבר לקו הירוק, עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף כפי שתמצא לנכון לקבוע מעת לעת חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ. יודגש, משלוח באמצאות שליח עד הבית, יעשה למעט ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, בהם עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

7. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים ו/או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

8. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

9. בעת אספקת המוצר, רשאים הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.

9. מחירים ותשלומים

1. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב במכירה, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.

2. הספקים יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצעת הוא המחיר המפורסם בזירת המכירות בעת שתשלים את תהליך הצעתך.

3. כל המחירים שמופיעים בזירת המכירות כוללים מע”מ כחוק וכדין.

10. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

1. במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בזירת המכירות בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. כדי להחזיר את המוצרים מומלץ ליצור קשר טלפוני עם הספק אשר הציע את המוצר. חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ תנסה לסייע לך בכל בעיה מול הספק וניתן לפנות אליה לשרות הלקוחות. לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך אצל הספק, עלייך להחזיר את המוצר למחסני הספק, או לחילופין, לבקש מהספק שישלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו לספק. שליחות האיסוף תעשה ע”פ יכולתו של הספק ובמימון נוסף ע”י הלקוח. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם , דמי משלוח ששולמו לא יוחזרו, זאת כאמור במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט.

2. במקרה של ביטול זכייה כאמור, רשאים חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ ו/או הספק לחייב אותך בדמי הביטול בשיעור של 10% ממחיר המוצר/שירות או בסך של 300 ₪ לפי הנמוך מביניהם. אם סופק לך המוצר, חלה עלייך חובת החזרת המוצר למחסני הספק או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני הספק.

3. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין אשר ישלח אליך מיד לאחר החזרת המוצר הפגום. יש באפשרותך לסרב להחלפת מוצר פגום בתקין, במקרה זה כספך יושב לך במלואו.

4. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל פנייתך, יפעל הספק כאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית. אם המוצר איננו במלאי כספך יושב לך במלואו. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, ובפרט האמור בסעיף 14ג(4). להלן ציטוט הסעיף: ” טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה”.

5. חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:

1. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה, או המוצר מופיע בעלות 0.

2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתתפים להשתתף במכירה באופן תקין.

3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או במכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מטעמם ו/או צד ג` כלשהו.

4. אם יתברר כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו.

6. במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה. חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

11. אחריות

1. חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ ו/או מי מטעמה אינם מוכרים את המוצרים ו/או השירותים, ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספקים. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה. האמור הנו בכפוף לסעיף 10.3 .

2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. יחד עם זאת חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ מקפידה לעבוד עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה על התנהלותם הצרכנית. כמו כן החברה נוקטת בכל האמצעים לאספקת המוצרים. במקרה של כישלון תמורה מוחלט (לרבות פשיטת רגל ופירוק), שבעטיים המוצרים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 90 ימים”. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את הספק לצורך מימוש האחריות, ומחיר המוצר שנרכש באתר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ, מובהר בזאת כי חברת ספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון” עושה כל מאמץ מול הספקים להבטיח את התחייבותם לאספקת המוצר כפי שהוזמן באתר.

4. בכפוף לסעיף 11.3, בשום מקרה לא תחול על חברת ספורט זון בע”מ ו/או אתר “טניסזון”ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

5. השירות בזירת המכירות ניתן לשימוש כפי שהוא (“AS IS”). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת ספורט זון בע”מ  ו/או אתר “טניסזון”ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

6. הספק לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

7. תקנות הגנת הצרכן קובעות כי במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן.

12. דין ושיפוט

1. הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז.

 

13. שאלות ובירורים לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של חב`”טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ:

שירות לקוחות של טניסזון פעיל משעה 9:00 עד 13:00 בוואצאפ שלנו 0507188805 או במייל: [email protected]

שירות הלקוחות מטפל בנושאי החזרות, החלפות, פגומים, זיכויים וכל נושא שקשור לשירות לקוחות נא לשלוח לנו הודעה בוואצאפ.

 

מדיניות החזרת מוצרים

 

א. כל הרוכש מוצר באתר (“https://tenniszone.co.il/“) רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק

הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”).

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך

המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני

ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בטופס “ביטול עסקה” באתר בלבד.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע

למוצר או השירות (“אי התאמה”), תחזיר חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ בתוך 14 ימים מיום

קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה

דמי ביטול כלשהם. אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות הספק אשר פרטיו יימסרו לכם על ידי חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ ובאותו המקום שבו נמסר/סופק המוצר.

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ

בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב

בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 10% ממחיר

המוצר או 300 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לספק במקום עסקו, על חשבונכם, כשהוא במצב

חדש לחלוטין ובאריזתו המקורית כפי שסופק לרוכש. לא ניתן להחזיר מוצר שאריזתו הושחתה או הוסר ממנה פרט מזהה (ברקוד) של היצרן. כמו כן לא ניתן להחזיר ולא ניתן לקבל זיכוי עבור מוצר שבוצע בו שינוי (עבודה שהלקוח הזמין במיוחד כגון: שיזור גידים במחבט או החלפת ידית במחבט טניס).

ו. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר

שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה

בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של חב` חב` “טניסזון” מקבוצת ספורט זון בע”מ לתבוע

את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה

ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ז. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)

לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

1. טובין פסידים;

2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים,

שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה;

3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 

בברכה, צוות טניסזון.

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן